Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden programma’s Ingeborg Bosch Live

Ingeborg Bosch Live – Ingeborg Bosch Live is een aanbieder van programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers online verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Ingeborg Bosch Live volgt, stemt in met deze bepalingen.

Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s vinden ook bijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten – Sommige programma’s van Ingeborg Bosch Live bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep of individueel coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Verhindering deelname programma – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, tenzij Ingeborg Bosch Live voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Ingeborg Bosch Live biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Ingeborg Bosch Live geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

Overdragen – Een programma van Ingeborg Bosch Live is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Ingeborg Bosch Live in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Ingeborg Bosch Live op te nemen.

Materiaal – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Ingeborg Bosch Live hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Ingeborg Bosch Live. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij het zorgteam van Ingeborg Bosch Live.

Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Ingeborg Bosch Live voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Ingeborg Bosch Live ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid bijeenkomst – Ingeborg Bosch Live spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Ingeborg Bosch Live alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Ingeborg Bosch Live is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Ingeborg Bosch Live verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Ingeborg Bosch Live, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Ingeborg Bosch Live niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten – Ingeborg Bosch Live kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ingeborg Bosch Live heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy – Vanaf 25 mei 2018 is Ingeborg Bosch Live verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@ingeborgbosch-live.com.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt Ingeborg Bosch Live om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

Ingeborg Bosch Live maakt gebruik van de volgende programma’s:

Paypro: dit systeem regelt dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;

Snelstart: in dit programma worden betalingen verwerkt;

Mailchimp: vanuit mailchimp worden mailberichten verzonden;

Ingeborg Bosch Live neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Ingeborg Bosch Live neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt Ingeborg Bosch Live dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen.

Door fiscale regelgeving is Ingeborg Bosch Live verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ingeborg Bosch Live hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Ingeborg Bosch Live met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2019